top of page

BİYOGRAFİ

berkan.karagoz.371113.jpg
100692682_10158146326763954_198335390802
106127823_10158236831258954_214309259103
118578984_10158406693043954_869213171323

Berkan Karagöz 25 Mayıs 1983 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir’de görmüş, lisansını Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde 2005 yılında birincilikle tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini yine 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise “Mali Yerelleşme ve Yatay Eşitsizlik Sorunu: Türkiye Örneği” tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2015 yılında almıştır. 2022 yılı Eylül ayında Doçent unvanını almıştır. Karagöz’ün kamu ekonomisi ile yerel yönetimler ekonomisi ve maliyesi alanında birçok makalesi ve kitap çalışması bulunmaktadır. Halen, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları: Kamu ekonomisi ve yerel yönetimler ekonomisidir.

Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Neoklasik Paradigmanın Siyasal Akımlara Etkisinin Değerlendirilmesi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (1-2) , 1-14, 2021

 2. Demiryolu Hizmetlerinin Özelleştirilmesine Dair Teorik Bir İnceleme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (60) , 103-117, 2021 

 3. Neoklasik Paradigma Çerçevesinden Gelir Vergisinin Teorik Analizi. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 6(1), 205-214, 2021

 4. Maliye Teorisi Perspektifinden Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimine İlişkin Kamu Politikası Metinlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.731-753, 2020 

 5. Koronavirüs Pandemisinin Kamu Ekonomisi Analizine Etkileri: Teorik Bir İnceleme. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.119-128, 2020 

 6. Maliye Bilimi Açısından Kurucu Meclis Döneminin Değerlendirilmesi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, cilt.26, sa.111, ss.216-226, 2020

 7. Tiebout Hipotezi Açısından İç Göçte Mali Düşüncelerin Etkisi: Teorik Bir Çerçeve  Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.43, ss.190-199, 2019

 8. Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.73-92, 2019 

 9. Yerel Yönetimler Ekonomisinde Yatay Eşitsizlik Sorununa ve Çözümüne Dair Teorik Bir İnceleme. International Journal of Public Finance, cilt.4, sa.2, ss.250-269, 2019

 10. 6360 Sayılı Yasa’nın Yerel Yönetimler Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.117-132, 2018 

 11. Türkiye’de Mali Yerelleşme Emareleri ve Yatay Eşitsizlik Sorunu. Sosyoekonomi, cilt.23, sa.26, ss.139-164, 2015

 12. Türkiye’de Kamu Sektörünün Dondurma Üretmesinin Nedeni: Eleştirel Bir Bakış. Çankırı Karatekin İİBF Dergisi, sa.1, ss.105-121, 2011

 13. Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.155-174, 2007

Kitap Bölümleri

 1. Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, Türkiye'de Koronavirüs Pandemisi Nedenli Sorunların Çözümüne Getirilen Para ve Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi, (Ed. Münyas, Turgay), Ankara: TESAM Kitaplığı - Nobel Akademik Yayıncılık, s.103-124, 2021

 2. Yerel Yönetimler ile İller Bankasının İlişkilerinin İncelenmesi Disiplinlerarası Güncel Çalışmalar, Öztürk, Salih, Editör, İksad Publishing House, ss.255-278,  2021

 3. The Local Government Economics in Globalization Process. Global Chalenges in Public Finance and International Relations, ,Editör, IGI Global Disseminator of Knowledge, ss.74-90, 2019

 4. Kamu Ekonomisindeki Dönüşümün Vergilemeye Etkisi. Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-14, 2012 

 5. İdarelerarası Rekabette Kamusal Mal ve Hizmetler: Türkiye Örneği.  Teoriden Pratiğe Güncel Mali Konular, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.37-72, 2012

Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 

 1. 1980 Askeri Rejimi Hükümeti’nin Kamu Harcamaları, Uluslararası 19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu , Yozgat, Türkiye, 21 -23 Mart 2018, cilt.1, ss.417-444

 2. Yozgat İli Yerel Yönetim Birimleri Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 3 -05 Mayıs 2018, ss.240-255 

 3. 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Maliyesine Etkilerinin TBMM Tutanakları Üzerinden Analizi  1.Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, Türkiye, 24 -26 Ekim 2018, ss.598-623 

 4. Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi V. Uluslararası Multidisipliner çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 -17 Kasım 2018, ss.1191

SANATSAL ETKİNLİK

 

Balıkesir Yöresi Halk Oyunları adlı kitap çalışması; Aralık, 2019, Ankara: Gece Akademi Yayınları.

bottom of page